Vous êtes ici


Province
Pharmacie
Adresse
Téléphone
 • Antananarivo
  RAZAFIMANDRANTO
  Analakely en face esplanade pavillons
  020 22 234 04
 • Antananarivo
  FANOMEZANTSOA
  Ambondrona
  020 22 286 85
 • Antananarivo
  ANKAZOMANGA
  Ankazomanga
  020 23 302 68/ 034 12 714 17
 • Antananarivo
  MAEVASOA
  Enceinte immeuble Castello Anosizato
  034 39 186 69
 • Antananarivo
  ANKAZOTOKANA
  à 600m Jumbo score vers Ambanidia
  020 22 354 42
 • Antananarivo
  RAKOTOARIVONY
  Analakely en face lycée Rabearivelo
  034 45 222 05
 • Antananarivo
  SANTE
  Behoririka 1ère à droite après Station Shell
  020 22 540 32/ 034 70 684 04
 • Antananarivo
  H
  Andrefan'Ambohijanahary
  034 14 011 65
 • Antananarivo
  NY AINA
  Andravoahangy Ambony
  020 22 229 95
 • Antananarivo
  AICHA
  Près CENAM 67ha
  034 74 687 24
 • Antananarivo
  NOUVELLE
  Rue Indira Gandhi Tsaralalana
  020 22 370 03/034 22 370 03
 • Antananarivo
  SOANDRY
  Behoririka près de Luxor
  020 22 228 37/033 11 650 36 /034 98 379 12
 • Antananarivo
  HANITRA
  Ankorahotra
  020 22 312 81/020 22 350 80
 • Antananarivo
  MAMY
  67HA Nord Est
  020 22 318 21/033 74 154 87/032 26 859 84
 • Antananarivo
  TOKY
  Andrefan'Ambohijanahary
  020 22 264 41/034 11 264 41/034 11 264 42/034 11 264 50
 • Antananarivo
  HERIZO
  Antanimena face Eglise Catholique
  020 79 697 22
 • Antananarivo
  ITOKIANA
  Manakambahiny
  020 22 322 64 / 034 84 322 64
 • Antananarivo
  RABARISOA
  Andravoahangy (près BOA ex imm SOLOPRIX)
  020 22 229 86/034 07 229 86
 • Antananarivo
  TSARA
  Andavamamba (route pavée)
  020 22 347 12/034 21 111 14
 • Antananarivo
  DE LA PERGOLA
  Antaninarenina
  020 22 237 17 / 034 19 733 95 / 033 51 510 70/032 58 835 49