Vous êtes ici


Province
Pharmacie
Adresse
Téléphone
 • Antananarivo
  AICHA
  Près CENAM 67ha
  020 22 620 02
 • Antananarivo
  RAKOTOARIVONY
  Analakely en face lycée Rabearivelo
  033 31 222 05/034 45 222 05
 • Antananarivo
  SANTE
  Behoririka 1ère à droite après Station Shell
  020 22 540 32/ 032 05 540 32 / 033 12 434 73 / 034 70 684 04
 • Antananarivo
  H
  Andrefan'Ambohijanahary
  032 05 111 65/034 14 011 65
 • Antananarivo
  NY AINA
  Andravoahangy Ambony
  020 22 229 95
 • Antananarivo
  MAHAMASINA
  Mahamasina
  020 22 545 58/020 22 545 59/034 07 545 58
 • Antananarivo
  ISORAKA
  Isoraka
  020 22 285 04/020 22 694 12
 • Antananarivo
  CAPITALE
  Rond point Ankazomanga
  020 23 610 00/032 12 610 00/033 28 693 88/034 25 610 00
 • Antananarivo
  AMPANDRANA
  Ampandrana
  020 22 258 99 / 034 19 341 82
 • Antananarivo
  RABARISOA
  Andravoahangy (près BOA ex imm SOLOPRIX)
  020 22 229 86/034 07 229 86
 • Antananarivo
  ANKADIFOTSY
  Ankadifotsy
  020 22 222 07/034 22 222 07/033 85 991 20/032 24 705 51
 • Antananarivo
  TANA
  Antsahavola
  020 22 207 17/033 05 207 17/034 05 207 17/032 05 207 17
 • Antananarivo
  ANALAKELY
  En face TAHALA RARIHASINA
  020 22 236 81/ 033 90 338 34 / ?034 48 788 96
 • Antananarivo
  MAHASOAVA
  Près BNI Antsakaviro
  020 22 329 85
 • Antananarivo
  MANJAKARAY
  Lot II D Ter Manjakaray
  020 22 456 78/032 12 456 78
 • Antananarivo
  ANDOHATAPENAKA
  67ha sud Route FDC près station Galana
  020 22 670 70/034 02 670 70/032 12 670 70
 • Antananarivo
  SOARY
  Iadiambola Ampasapito
  020 22 410 58/032 11 248 05
 • Antananarivo
  PROVIDENCE
  Andohan'Analakely (près ex cinema Rex)
  020 26 407 27 / 034 52 002 90 / 033 13 481 42
 • Antananarivo
  RALISON
  Antanimena
  034 44 429 51
 • Antananarivo
  RASOLONJATOVO
  Anosy en face HJRA
  020 24 570 38/034 64 838 61